Menü Bezárás

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendeltetése a Madentko Klinika Kft. (a továbbiakban: Intézmény) által természetes személyekre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó azonosítható, vagy azonosított személyes adatok kezelésének ismertetése a 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és az Európai Unió Bizottsága (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően.

Az Intézmény az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeljük.
b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli.
c) Az Intézmény által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Az Intézmény minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
e) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Intézmény a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Intézmény az érintettek adatait…

a) Előzetes tájékoztatást követően, a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli.
b) Az érintettek adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű.
c) Bizonyos esetekben az érintettek személyes adatainak kezeléséhez az Intézménynek, illetve harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága, egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele.

Az Intézmény adatai

MADENTKO Klinika Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Postacím: 9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6.
Honlap: www.madentko.hu
Kapcsolattartás: info@madentko.hu
Telefonszámunk: 0694/328-132
Az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
Az Intézmény a kezelt személyes adatokat saját szerverein tárolja.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
Cél: egészségügyi ellátást nyújtó szervezetként az ellátásban résztvevők egészségi állapotának megőrzése, javítása, fenntartása, nyomon követése valamint a betegjogok érvényesülése érdekében

Jogalap

a) jogszabályon alapuló (GDPR 6. cikk (1) be-kezdés c.) pont)
b) hozzájáruláson alapuló (GDPR 6. cikk (1) be-kezdés a.) pont)

Kezelt adatok

Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ, telefonszám, emailcím, egészségügyi adatok

Időtartam

Érintett tájékoztatása

a) az Intézmény honlapján, jelen adatvédelmi tájékoztató útján
b) az adatvédelmi tisztviselővel egyeztetett időpontban, indokolt esetben személyes, részletes tájékoztatás útján

Adatbiztonsági intézkedések

Az Intézmény a jelenlegi technológiai lehetőségek, és a racionális megvalósítási költségek szem előtt tartásával, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat mértékének figyelembevételével szervezi az adatbiztonsági intézkedéseit az alábbiak szerint:
– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek, szolgáltatások bizalmas jellegének biztosítása
– esetleges műszaki incidens esetén annak elhárítása, a hozzáférhetőség mielőbbi biztosítása
– az egyes szervezési- és technikai intézkedések rendszeres felmérése, tesztelése az adatkezelés biztonságának garantálása érdekében.

Az Intézmény az adatvédelmi incidens(ek)ről nyilvántartást vezet a GDPR 33. cikk (5) bekezdésének megfelelően. A nyilvántartásban szereplő adatokat

a) személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig,
b) különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig szükséges megőrizni.

A nyilvántartás nem tartalmazhat érintetti személyes adatokat.

Gyermekekkel, korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személyekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Intézmény adatkezelése kapcsán gyermekek, illetve cselekvőképtelen személyek részéről személyes adatot kizárólag szülő, törvényes képviselő, illetve gondnok engedélyével rögzíthet. Az erre szolgáló nyomtatványok a recepciókon kerülnek kiadásra. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el tekintettel arra, hogy cselekvőképessége az információ rendelkezésre bocsátása kapcsán nem korlátozott. Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személy (törvényes képviselő, gondnok, a személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükséges-e valamely harmadik személy hozzájárulása. Tekintettel arra, hogy az Intézmény egyes érintett személyekkel nem kerül közvetlen kapcsolatba, ezért a fentiek megtartásával kapcsolat-ban felmerülő felelősség Önt terheli kizárólag. Az Intézmény mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

Melyek az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az érintett az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • az érintett adatairól, egészségügyi dokumentációjáról másolatot kérhet
 • kérheti a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

Az érintett kérelmére az Intézmény tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Intézményünket.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személyek-nek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok sza-bad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről (Eüad)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi tör-vény (Infotv.)
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

Az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása

Személyes adatának az Intézmény rendelkezésére bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásakor hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Intézmény fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon (a honlapon való közzététellel és a módosítás tényének feltüntetésével) tájékoztatja.